lettergrootte: standaardgroot

Zwolle, Herfterlaan (SO + VSO)

Herfterlaan39
8026 RC Zwolle

Tel: 038 - 453 20 74

Fax 038 - 453 20 20

De Ambelt aan de Herfterlaan is de oudste locatie van de Ambelt en tevens de hoofdlocatie. Naast het onderwijs zijn hier het College van Bestuur en een groot gedeelte van het bedrijfsbureau gehuisvest (in het Centrumgebouw). Verschillende lesgebouwen staan verspreid op het terrein. Hieronder kunt u meer lezen over het onderwijsaanbod in de verschillende gebouwen.Centrumgebouw:

 Herfterhoek, Veldhoek 2 en 4
Soort:
SO
Aantal leerlingen: 150
Regiodirecteur: Miriam van der Laan
Adjunct-directeur: Ylet Slot  

Aanbod: Op de Ambelt krijgen leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar les in groepen van maximaal 15 leerlingen. In de lesgroep is een leerkracht aanwezig. Hij/ zij werkt samen met een leraarondersteuner. De leerkracht wordt ondersteund door de Commissie van Begeleiding. Deze bestaat uit de adjunct- directeur, intern begeleider, gedragswetenschapper, maatschappelijk werker en de schoolarts. Daarnaast is er ondersteuning van de autismecoach, logopedisten en fysiotherapeut.
Er wordt gewerkt met reguliere lesmethodes die, indien nodig, aangepast worden aan de behoeften van de leerling. Regelmaat, structuur en rust zijn uitgangpunten. Er is veel aandacht voor zelfstandig werken. Op sociaal-emotioneel gebied wordt er in alle groepen met de methode Leefstijl gewerkt.


Herfterhoek:Veldhoek 2:Veldhoek 4:


 


Hathuis en Veldhoek 1 en 3
Soort: VSO
Aantal leerlingen: 133
Regiodirecteur: Miriam van der Laan
Adjunct-directeur: Jose Traore

Aanbod: Bouwtechniek (Hout), Metaal  en Auto-Fietstechniek i.s.m. Metaal Er gelden deelcertificaten voor diverse vakken op BB- of KB-niveau. Verder wordt er de opleiding Hoveniers en groenvoorziening (mbo), Gemechaniseerd loonwerk(mbo) en Groen Breed (Vmbo-traject) geboden. Groen Breed bestaat uit: (detail)handel-dierverzorging-tuincentrum-plantenkweker-groenvoorziening.
Opleidingsmogelijkheden: 
-Bouwtechniek (Hout) op MBO 1 niveau, Deltion College
-Metaal via verzilveringsgesprek niveau 1 Deltion College. Een mogelijkheid is instromen op niveau 2 in samenwerking met Deltion College. 
-Auto-Fietstechniek via verzilveringsgesprek niveau 1 (Deltion College) -Groenopleidingen kunnen gevolgd worden via twee routes, de Vmbo BB- of KB-route of de Interne Praktijkopleiding.
Vmbo BB- of KB-route: dit is met name voor leerlingen die meer theorie aan kunnen. Na het behalen van hun Vmbo-diploma stromen (vanaf 16 jaar) ze door in Mbo-leerlijnen van AOC De Groene Welle. BB-leerlingen stromen door op niveau 2 en KB-leerlingen op niveau 3.
Interne Praktijkopleiding: deze route wordt op maat gesneden voor de leerlingen. Hierna volgt, indien mogelijk, de afronding via Mbo-route (niveau 1/2). Dit gebeurt via een aangepast BBL-traject. In alle gevallen kunnen de leerlingen deze leerlijnen op de Ambelt afronden. Daarna kunnen ze schakelen naar het regulier onderwijs.
Samenwerking: de Ambelt werkt voor wat betreft de programma's (inhouden/leerlijnen/toetsen/normering/exameneisen)samen met drie lokale (Zwolse)onderwijsinstellingen. Deze afspraken zijn via een convenant met elkaar vast gelegd. Voor alle groenopleidiningen is dit het AOC De Groene Welle, voor de metaal (inclusief Autofietstechniek) is dit met het Deltion College en voor onze bouwrichting (Hout) met Talentstad. Leerlingen binnen de techniekrichting, die een deelcertificaat voor enkele vakken op BB- of KB-niveauwillen/kunnen halen, doen dit via onze samenwerking met Talentstad.Veldhoek 1:Veldhoek 3:
 


Helmhorst en Stenen School
Soort: VSO-onderbouw
Aantal leerlingen: 120
Regiodirecteur: Miriam van der Laan
Adjunct-directeur: Ineke Hoogeweg (TL) en Jose Traore

Aanbod: VMBO onderbouwjaren 1 en 2; Basis, kader en Theoretische leerweg (TL)
Opleidingsmogelijkheden:
Vooropleidingen met inhoud vergelijkbaar aan regulier onderwijs met mogelijkheden tot uitstroom naar regulier onderwijs of doorstroom naar interne vervolgopleidingen binnen de Ambelt.


Helmhorst:Stenen School:

 

Twitter

Volg ons ook op Twitter!

Schoolgids

Lees hier de algemene schoolgids.  

Oudernieuwsbrieven

Klik hier voor het nieuwsarchief


 

Vakantierooster

Open hier het vakantierooster voor het schooljaar 2014-2015 (SO en VSO)


Afdelingsgids

Open hier de afdelingsgids VSO BB & KB onderbouw voor schooljaar 2014-2015

Open hier de afdelingsgids VSO BB & KB bovenbouw voor schooljaar 2014-2015

Open hier de afdelingsgids SO voor schooljaar 2014-2015.

 

Notitie Kerndoelen

Open hier de Notitie Kerndoelen SO. Hierin is beschreven hoe op onze locatie wordt gewerkt volgens de kerndoelen.