Kwaliteit

Wij willen zelf kunnen vaststellen of onze kwaliteit goed is. We werken daarom systematisch, planmatig en projectmatig aan de verbetering van de kwaliteit en van de kwaliteitszorg. Met enige regelmaat voeren wij tevredenheidsonderzoeken uit onder medewerkers, ouders en leerlingen, zoals bijvoorbeeld naar de veiligheidsbeleving. Daarnaast worden jaarlijks interne audits uitgevoerd, waarbij vooraf thema’s zijn bepaald. In ieder geval doen we onderzoek naar het proces van leerlingenzorg en de kwaliteit van de ontwikkelingsperspectieven. Met de resultaten daarvan kunnen wij verbetertrajecten opstellen voor de punten die aandacht nodig hebben.

 

Kwaliteitsnorm speciaal onderwijs

Om verdere sturing te kunnen geven aan kwaliteit hebben enkele onderwijsorganisaties, waaronder de Ambelt, de Kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Deze kwaliteitsnorm is in 2011 vastgesteld. Scholen kunnen aan de hand van deze norm bepalen of het kwaliteitssysteem goed werkt en dit helpt hen om te bepalen of de kwaliteit goed is. De Ambelt vervult hierin een voortrekkersrol en voert als school voor (voortgezet) speciaal onderwijs het ISO-certificaat ISO 9001:2008, aangevuld met een beoordeling op basis van de Kwaliteitsnorm speciaal onderwijs. In het schooljaar 2017 - 2018 gaan we over op de certificering volgens de ISO-norm 2015.

 

Onderwijsinspectie

De inspectie van het onderwijs beoordeelt en bevordert de kwaliteit van het onderwijs. Op gezette tijden bezoekt zij de scholen voor een onderzoek. Heeft u vragen over het onderwijs in het algemeen of de inspectie in het bijzonder? Kijk dan op www.onderwijsinspectie.nl.

 

 

Kwaliteit. de Ambelt