lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Basispoort

Log hier in op Basispoort.

 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Kerndoelen speciaal onderwijs

Door te werken volgens de kerndoelen voor het speciaal onderwijs hebben we een kader om het onderwijsprogramma vorm te geven. Aangezien ook ons voortgezet speciaal onderwijs met kerndoelen werkt, is het mogelijk om de leerlijnen op elkaar af te stemmen. Er is een onderscheid in leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen. Ze zijn als volgt ingedeeld: Nederlandse taal, Engels, Friese taal (Friesland), rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Actief burgerschap en sociale integratie zijn thema’s die in deze kerndoelen aan de orde komen.

Bij de leergebiedoverstijgende kerndoelen (LOK) ligt het accent op brede ontwikkeling en gaat het om de domeinen: zintuiglijke en motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leren leren, omgaan met media en technologische hulpmiddelen.

 

Kerndoelen voortgezet speciaal onderwijs

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen.

Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport. De leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd:
• Leren leren
• Leren een taak uitvoeren
• Leren functioneren in verschillende sociale situaties
• Ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt gelden aanvullend de kerndoelen Voorbereiding Op Arbeid:
• Oriëntatie op het beroepenveld
• Ontwikkelen van loopbaancompetenties voor het verwerven en behouden van een passende baan
• Ontwikkelen van algemene competenties die nodig zijn om te kunnen functioneren als werknemer
• Ontwikkelen van specifieke competenties die nodig zijn voor een bepaald beroep of om een specifieke functie.