lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Speciaal Onderwijs op de Ambelt Herfterlaan

Het speciaal onderwijs in Zwolle is gevestigd op locatie Herfterlaan. Wij geven les aan leerlingen van 4 tot 13 jaar die gebaat zijn bij extra ondersteuning. De Ambelt is bestemd voor leerlingen bij wie het ontwikkelingsproces is verstoord of waar het verstoord dreigt te worden. De oorzaak, maar ook de aard daarvan is voor iedere leerling anders. Regelmatig is er sprake van een zeer complexe problematiek en is het één het gevolg van het ander. Deze problematiek brengt met zich mee dat leerlingen vaak belemmerd worden in hun leerproces. Dat kan betekenen dat het onderwijs anders georganiseerd moet worden en dat de doelen uit het regulier onderwijs aangepast moeten worden.

Binnen de Ambelt werken medewerkers die gespecialiseerd zijn in het omgaan met dergelijke problematiek. Het onderwijs en de school is zoveel mogelijk ingericht op basis van de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Wij benaderen onze doelgroep vanuit de ‘mogelijkheden van de leerling’, waarin het welbevinden van onze leerlingen en het pedagogisch klimaat centraal staan. Rust, structuur, ruimte zijn uitgangspunten voor een stabiele leeromgeving. Onze aandacht gaat uit naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de begeleiding van specifieke leerproblemen.

 

Kerndoelen

De overheid heeft kerndoelen Speciaal Onderwijs (2009) vastgesteld waarin de belangrijkste dingen staan die kinderen moeten leren. De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat de school leerlingen moet bijbrengen om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Daarbij bepalen scholen zelf hoe ze aan de kerndoelen werken. Open hier de Notitie Kerndoelen SO Zwolle. Hierin is beschreven hoe op de locatie Herfterlaan wordt gewerkt volgens de kerndoelen.

 

Structuur

Er wordt gewerkt met reguliere lesmethodes die, indien nodig, aangepast worden aan de behoeften van de leerling. Regelmaat, structuur en rust zijn uitgangpunten. Er is veel aandacht voor zelfstandig werken. Op sociaal-emotioneel gebied wordt er in alle groepen met de methode Leefstijl gewerkt. Iedere klas heeft te maken met vaste structuren zoals planborden voor taken en spel en visualisatie van het maand- en dagritme. Verder wordt in elke klas de time-timer gebruikt. Dit is een klok die door middel van kleuren leerlingen duidelijk maakt hoelang iets duurt. Ook gebruiken wij geluidsdempers en zijn er prikkelarme TEACCH-werkplekken met visualisering ingericht. Als de groepsdocent afwezig is en er geen adequate vervanging mogelijk is, worden leerlingen in naastgelegen lesgroepen of door de leerkrachtondersteuners opgevangen.

In de kleutergroep hebben de activiteiten nog een minder schools karakter. De kinderen krijgen een programma met een sterk accent op het spelend bezig zijn, gericht op de ontwikkeling van spraak en taal, motoriek, sociale- en emotionele vorming. In de jongste lesgroep wordt gewerkt met de methode Schatkist. We werken aan de bevordering van de ‘schoolrijpheid’. In de midden- en bovenbouw ligt de nadruk meer op de schoolse vakken. Wij streven zoveel mogelijk de kerndoelen van het regulier basisonderwijs na. Door sociaal-emotionele, lichamelijke en/of cognitieve beperkingen zullen de doelen echter regelmatig aangepast moeten worden.