lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Het samenwerkingsverbanden waar de Travo aan deelneemt

In alle samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) binnen de regio’s waar de Ambelt is gevestigd, is de Ambelt vertegenwoordigd.

Algemene informatie over passend onderwijs
Meer informatie over samenwerkingsverbanden

 

Samenwerkingverband

De VSO locaties van de Ambelt in Zwolle zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Zwolle (VO 23-05).

 

Ondersteuningsplan (OP): gericht op het samenwerkingsverband

Elk samenwerkingsverband is verplicht om een ondersteuningsplanraad (OPR) op te richten. In de OPR zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. De ondersteuningsplanraad moet instemmen met het ondersteuningsplan. In het ondersteuningsplan staat onder andere beschreven welke ondersteuning iedere school binnen het SWV minimaal moet bieden (basisondersteuning), de criteria om kinderen te plaatsen op het speciaal onderwijs en meer.

 
Schoolondersteuningsprofiel (SOP): gericht op de school

Het schoolondersteuningsprofiel is een document dat elke school moet opstellen. Hierin staat beschreven welke voorzieningen op de school zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In het schoolondersteuningsprofiel formuleert de school dus de extra ondersteuning die zij kan verzorgen.

 

Ontwikkelingsperspectief (OPP): gericht op de leerling

Het Ontwikkelingsperspectief (OPP), voorheen Handelingsplan, bestaat uit twee delen.
De ontwikkelingsmogelijkheden op lange termijn: hierbij wordt gekeken welke route of welk doel het beste past bij uw kind. De eerste route is erop gericht om terug te gaan naar regulier onderwijs of naar een vervolgopleiding. De tweede route is er direct op gericht om een baan te vinden. De derde route is een voorbereiding op dagbesteding en een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerling. Handelingsgerichte deel: hierin staat beschreven welke ondersteuning of acties er aan uw kind geboden worden om het ontwikkelingsdoel te halen. Ieder jaar wordt het ontwikkelingsperspectief van uw kind met u besproken.

 

Samenwerken. de Ambelt