lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken


Onderwijs 

Op de de Ambelt Oosterenk kunnen leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) de volgende leerwegen volgen:

 

Vmbo Theoretische Leerweg (TL)

De Ambelt sluit aan bij de programma’s van het regulier onderwijs. Dit is terug te vinden in de keuze van methodes. Het onderwijs is ingericht volgens de kerndoelen. Door middel van verschillende leerlijnen wordt hier continu aan gewerkt binnen het onderwijsprogramma. Leerlingen binnen de TL hebben als uitstroomprofiel vervolgonderwijs; het doel van deze leerweg is het behalen van een diploma. Leerlingen kunnen een vakrichting kiezen uit de volgende profielen:

  • Sector Economie
  • Sector Landbouw
  • Sector Techniek
  • Sector Zorg & Welzijn
     

Onderbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Het vmbo is onderverdeeld in onder- en bovenbouw, de onderbouw is gevestigd op de Oosterenk. De onderbouw bestaat uit twee schooljaren bestaan. Naast het onderwijsinhoudelijke programma heeft de onderbouw als doel de leerlingen zo goed mogelijk te laten oriënteren op verschillende vakrichtingen. Dit gebeurt onder meer door het aanbieden van een pallet aan praktijkvakken. Een ander onderdeel van het lesprogramma is het aanleren van studievaardigheden ter voorbereiding op de bovenbouw.

In het tweede onderbouwjaar brengt de Ambelt een advies uit voor een vervolgopleiding. Er is een speciale informatieavond om de ouders/verzorgers en de leerlingen op de hoogte te brengen van de keuzemogelijkheden. Bij dit advies is het totaalbeeld van de leerling van belang. Er wordt onder andere gekeken naar de theoretische prestaties, de praktische vaardigheden, het technische inzicht en de interesse van de leerling. Deze zaken worden echter ook geplaatst in het totale ontwikkelingsperspectief van de leerling. Begin april nemen ouders en school een besluit over de vervolgopleiding en vakrichting voor de bovenbouw.

 

Bovenbouw vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB)

Het vmbo bovenbouw is gevestigd op twee locaties in Zwolle. Op het Hengeveld College kunnen leerlingen de richtingen Consumptieve technieken en Zorg & Welzijn volgen. Op de Oosterenk zijn de afdelingen Handel & Verkoop, Bouwtechniek, Metaaltechniek en Groen.

 

 

Talenten laten groeien. de Ambelt