lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Basispoort

Log hier in op Basispoort.

 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Speciaal onderwijs (SO) en speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

Op de Ambelt wordt onderwijs gegeven aan leerlingen tussen 4 en 21 jaar in het speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO). In het onderwijsprogramma streven we de doelen van het regulier onderwijs na. We willen leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden en beperkingen en we willen ze leren daarmee om te gaan.

Boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Wij bieden onze leerlingen een veilige leeromgeving waarin zij zich cognitief, psychomotorisch en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden wij het vooral belangrijk het zelfvertrouwen en de competentie- ervaringen van onze leerlingen te vergroten.

 

Kerndoelen

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen die per 1 augustus 2013 zijn ingevoerd voor het voortgezet speciaal onderwijs. De overheid heeft voor het speciaal onderwijs kerndoelen vastgesteld waarin de belangrijkste zaken staan die de leerlingen moeten leren. De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat de school aan de leerlingen moet bijbrengen zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in het vervolgonderwijs en kunnen functioneren in de maatschappij. Daarbij bepalen scholen zelf hoe ze aan de kerndoelen werken. Lees meer...

 

Handelingsgericht werken en het OPP

Om handelingsgericht te kunnen werken maken we gebruik van een ontwikkelingsperspectiefplan waarin we de ontwikkelingen van de leerling kunnen volgen. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staat beschreven welk ontwikkelingsperspectief de leerling heeft. De Commissie van Begeleiding van de locatie stelt het OPP op. Op basis van de onderwijsrelevante beginsituatie, de bevorderende en belemmerende factoren wordt het verwachte profiel dat de leerling gaat volgen in het vervolgonderwijs beschreven. Het ontwikkelingsperspectief en de onderwijsbehoefte van de leerling zijn bepalend voor het planmatig handelen van de leerkracht.

 

Leerlingvolgsysteem

Wij werken in het basis- en voortgezet onderwijs met digitale leerlingvolgsystemen (LVS). Met een LVS hebben we zicht op de studievoortgang van een leerling en op de verschillende aspecten van de ontwikkeling van de leerling. We werken met verschillende systemen. Lees meer…

 

Positive Behaviour Support

Op de Ambelt staat het gedachtengoed van Positive Behaviour Support (PBS) centraal. PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit begint bij het gezamenlijk formuleren van de waarden die de school belangrijk vindt. We benoemen het gedrag dat past bij deze waarden en leren dit onze leerlingen aan. We hebben heldere, specifieke verwachtingen over het gedrag van de leerlingen voor alle ruimtes in de school zoals de klas, de gang en het plein. Positief gedrag wordt bekrachtigd dit met een beloning. Zo creëren we een veilig en positief schoolklimaat, waarin elke leerling optimaal kan profiteren van het geboden onderwijs.

 

Protocollen en beleidsdocumenten

De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in protocollen. Wij werken onder meer met:

Protocol leerlingenverzuim
Protocol schorsing en verwijdering
Sociale veiligheid - zo gaan wij om met pesten
Meldingsregeling (vermoede) misstand binnen de Ambelt
 

Schoolgidsen

Lees meer over het onderwijs en de ondersteuning binnen het SO en VSO in de schoolgidsen.

Talenten laten groeien. de Ambelt