lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ondersteuning van specialisten

De Ambelt biedt een grote diversiteit aan ondersteuningsmogelijkheden aan de leerlingen. De hulp die wij bieden is afgestemd op de specifieke behoefte. We proberen vooral een extra stimulans te geven aan de capaciteiten van de leerling. Ons uitgangspunt is wat de wél kan en niet wat hij niet kan. De ondersteuning wordt geboden door specialisten op het gebied van gedrag, zoals orthopedagogen, psychologen, intern begeleiders, maatschappelijk werkers, logopedisten, autismecoaches en fysiotherapeuten. Zij werken nauw samen met de leerkrachten.

 

Commissie van Begeleiding

De Commissie van Begeleiding (CievB) is verantwoordelijk voor het opstellen en volgen van het ontwikkelingsperspectief van leerlingen. In de Commissie van Begeleiding zit de locatiedirecteur (voorzitter), de intern begeleider, de gedragswetenschapper en de maatschappelijk werker. Daarnaast is de jeugdarts van de GGD ook vertegenwoordigd. Als een leerkracht zorgen heeft over een leerling kan dit met een signaalbrief worden ingebracht bij de CievB. De leerkracht heeft dan al contact met de ouders/verzorgers (en eventueel met de leerling zelf) gehad om de zorgen te delen en kenbaar te maken dat de zorgen worden besproken in de CievB. Afhankelijk van de hulpvraag wordt bepaald welk lid van de CievB de vraag oppakt en welke acties worden ondernomen. Iedere locatie van de Ambelt heeft een eigen CievB.

 

Diagnostiek

Het team Diagnostiek van de Ambelt bestaat uit twee ervaren orthopedagogen (-generalist) en een psychodiagnostisch medewerker die gespecialiseerd zijn om door middel van observatie en onderzoek een beeld te vormen van de problematiek van een leerling. Dat doen zij voor leerlingen van de Ambelt. Na onderzoek volgt een handelingsgericht advies voor aanpak afgestemd op de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het startpunt voor het team Diagnostiek is altijd een vraag over een leerling. Het soort vragen dat het team bereikt, is divers en breed. Het kan gaan om intelligentieonderzoek, rekenonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, onderzoek naar dyslexie of dyscalculie, of om vragen die samenhangen met de beroepskeuze. Met het onderzoek kan het team Diagnostiek er mede voor zorgen dat de leerling binnen zijn mogelijkheden op de juiste plek terecht komt.

 

Specialistisch en therapeutisch team

Tot de specialistische en therapeutische medewerkers behoren orthopedagogen, psychologen, logopedisten, intern begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers, autismecoaches en fysiotherapeuten. Niet ieder kind krijgt individuele therapie. In het ontwikkelingsperspectief wordt opgenomen of uw kind voor therapie in aanmerking komt. Therapeutische activiteiten vinden binnen schooltijd plaats in de daarvoor bestemde therapieruimten. Ook komt de therapeut in de klas om te observeren of om de leerkracht te adviseren. Voor intensieve therapeutische begeleiding wordt verwezen naar buitenschoolse zorg.

 

Medische zorg

De schoolarts van de GGD maakt deel uit van de Commissie van Begeleiding (CievB). De schoolarts bekijkt het dossier van alle nieuwe leerlingen. Op basis hiervan kan de schoolarts leerlingen uitnodigen voor medisch onderzoek. Dit wordt altijd met u overlegd.

 

 

Kwaliteit. de Ambelt