lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2016 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Ons onderwijs

De Ambelt biedt onderwijs en ondersteuning aan leerlingen van vier tot ongeveer twintig jaar binnen het speciaal onderwijs (SO) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Iedere leerling heeft zijn eigen capaciteiten, eigen problematiek en daarmee zijn eigen speciale onderwijs- en begeleidingsbehoeften. We stellen de ondersteuningsbehoefte van iedere leerling centraal. Binnen de diverse lesgroepen wordt aan deze behoefte tegemoetgekomen.

De groepen bestaan uit maximaal vijftien leerlingen. Elke groep heeft een groepsleerkracht. Daarnaast is er voor een deel van de week ook een leraarondersteuner aanwezig. Waar nodig is er ondersteuning door het orthopedagogische, medische en therapeutische team en de intern begeleiders. Bewegingsonderwijs wordt verzorgd door de vakleerkrachten. Tijdens de schoolloopbaan van de leerling wordt regelmatig bekeken of de leerling uit kan stromen naar het regulier onderwijs.

Lees meer over het SO  en het VSO van de Ambelt
 

Handelingsgericht werken

Wij werken handelingsgericht met een ontwikkelingsperspectiefplan voor iedere leerling. Het ontwikkelingsperspectief van de leerling is daarbij richtinggevend. Wij werken met formats waarmee dit in beeld gebracht kan worden en er gewerkt kan worden aan een einddoel. Lees meer…

 

Protocollen en beleidsdocumenten

De Ambelt heeft binnen het onderwijs diverse afspraken gemaakt over hoe we met bepaalde situaties omgaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in protocollen. Wij werken onder meer met:

Protocol leerlingenverzuim
Protocol schorsing en verwijdering
Sociale veiligheid - zo gaan wij om met pesten
Meldingsregeling (vermoede) misstand binnen de Ambelt

 

De locaties van de Ambelt

De Ambelt heeft scholen in Zwolle, Steenwijk en Hardenberg. Op iedere locatie wordt er een andere invulling gegeven aan het onderwijs en de ondersteuning. Meer informatie hierover vindt u op de locatiepagina van de school waar uw zoon of dochter naar school gaat.

 

Aanmelden van een leerling op de Ambelt

Sinds 1 augustus 2014 hebben we te maken met de Wet passend onderwijs. Scholen krijgen in het nieuwe stelsel een zorgplicht. Dat betekent dat de scholen de taak hebben leerlingen een zo goed mogelijke onderwijsplek te bieden. Als de school dit zelf niet kan leveren, heeft de school de taak binnen het samenwerkingsverband de leerling een zo goed mogelijke plek op een andere school te bieden. Lees meer…

 

Schoolgidsen

U vindt hier de digitale schoolgids van het basisonderwijs (speciaal onderwijs) en de schoolgids van het voortgezet speciaal onderwijs. In deze schoolgids vindt u algemene informatie over de Ambelt, het speciaal onderwijs en de aanvullende leerlingenzorg die wij bieden. Lees meer…

 

Leerlingvolgsysteem

Wij werken in het basis- en voortgezet onderwijs met digitale leerlingvolgsystemen (LVS). Met een LVS hebben we zicht op de studievoortgang van een leerling en op de verschillende aspecten van de ontwikkeling van de leerling. We werken met verschillende systemen. Lees meer…