lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Speciaal onderwijs (SO)

Op het SO van de Ambelt zitten leerlingen van 4 t/m 12 jaar. SO staat voor speciaal onderwijs in het basisonderwijs. In het onderwijsprogramma proberen we zoveel mogelijk de doelen van het regulier onderwijs na te streven. Daarnaast besteden we ook specifieke aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij we gebruik maken van daarop gerichte programma’s. Meer informatie over het speciaal onderwijs op de locatie waar uw zoon/dochter naar school gaat, vindt u op de locatiepagina.


 

Kerndoelen

De overheid heeft voor het speciaal onderwijs kerndoelen vastgesteld waarin de belangrijkste zaken staan die kinderen moeten leren. De kerndoelen zijn streefdoelen. Ze beschrijven wat de school leerlingen moet bijbrengen om zich verder te ontwikkelen in het vervolgonderwijs en te functioneren in de maatschappij. Daarbij bepalen scholen zelf hoe ze aan de kerndoelen werken.

 

LOK

Er is een onderscheid in leergebiedoverstijgende en leergebiedspecifieke kerndoelen voor het speciaal onderwijs. De leergebiedspecifieke kerndoelen voor het SO sluiten aan bij de doelen voor het reguliere basisonderwijs.

Het speciaal onderwijs heeft echter extra leergebiedoverstijgende kerndoelen (LOK). Door te werken volgens de kerndoelen voor het speciaal onderwijs hebben we een kader om het onderwijsprogramma vorm te geven. Aangezien ook ons voortgezet speciaal onderwijs met kerndoelen werkt, is het mogelijk om de leerlijnen op elkaar af te stemmen. De LOK-leerlijnen zijn Ambelt-breed opgesteld voor het speciaal onderwijs. De onderliggende middelen/methodes zijn locatiespecifiek uitgewerkt. Op deze manier is het mogelijk om afstemming te bereiken binnen de samenwerkingsverbanden.

De leergebiedspecifieke kerndoelen zijn uitgewerkt in een structureel, wekelijks aanbod. Dat kan als vak op het lesrooster waarbij de lesstof per leerniveau wordt aangeboden via methodes of in een thematisch aanbod. De leergebiedspecifieke kerndoelen SO zijn ingedeeld in: Nederlandse taal, Engels, Friese taal (Friesland), rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Wij geven hieraan invulling door (nu al grotendeels) met methodes te werken die voldoen aan de kerndoelen SO. Daarnaast zijn er referentieniveaus voor taal en rekenen/wiskunde vastgesteld. De referentieniveaus geven een inhoudelijke uitwerking van de kerndoelen voor het speciaal onderwijs. De methodes op de Ambelt voor taal en rekenen zijn gebaseerd op deze referentieniveaus.

 

Toekomstperspectief

Wij zijn er op gericht een veilige leeromgeving te bieden waarin leerlingen zich cognitief, psychomotorisch en sociaal-emotioneel zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarbij vinden wij het vooral belangrijk het zelfvertrouwen en de  competentie-ervaringen van kinderen te vergroten. We willen de leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden en beperkingen en we willen ze leren daarmee om te gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Door op zoek te gaan naar de talenten van iedere leerling en daar ruimte aan te geven, kunnen we talenten laten groeien. Zo heeft iedere leerling een uitdagend toekomstperspectief.

 

Talenten laten groeien. de Ambelt