lettergrootte Standaard lettergrootteGroot lettergrootte | print Afdrukken

Aanmelden

Via het aanmeldpunt kunt u uw kind digitaal aanmelden voor één van onze scholen.  
 

Bestuursverslag

Ons bestuursverslag 2017 is uit. Lees de samenvatting met alle hoogtepunten.
 

Schoolgids

Klik hier voor de algemene schoolgidsen van de Ambelt.
 

Vacatures

Kom ons team versterken! Wij hebben de volgende vacatures.
 

Basispoort

Basispoort voor leerlingen​.
 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

Speciaal voortgezet onderwijs (VSO)

Op het voortgezet onderwijs van de Ambelt kunnen leerlingen tot hun 20ste terecht voor speciaal onderwijs. In het onderwijsprogramma streven we de doelen van het regulier onderwijs na. We willen de leerlingen inzicht geven in hun mogelijkheden en beperkingen en we willen ze leren daarmee om te gaan. Maar boven alles willen we iedere leerling begeleiden bij het ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief. Meer informatie over het voortgezet speciaal onderwijs op de locatie waar uw zoon/dochter naar school gaat, vindt u op de locatiepagina.


 

Kerndoelen

Bij de invulling van het onderwijsprogramma sluiten we aan bij het regulier onderwijs. Binnen het VSO bieden wij een breed en algemeen onderwijspakket aan waarbij drie kenmerken centraal staan: Het stimuleren van een brede persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vorming bij alle leerlingen, het centraal stellen van een actieve, zelfstandig lerende leerling en het recht doen aan verschillen tussen leerlingen en benutten van die verschillen.

De inrichting van het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen die per 1 augustus 2013 zijn ingevoerd voor het voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de leergebied specifieke leerdoelen die zijn geformuleerd voor de uitstroomprofielen vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding en de leergebied overstijgende kerndoelen. Er zijn leergebied specifieke kerndoelen geformuleerd voor de leergebieden Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, mens en maatschappij, mens, natuur en techniek, kunst en cultuur, bewegen en sport. De leergebiedoverstijgende kerndoelen zijn gericht op het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn om te kunnen functioneren in de contexten leren, werken, burgerschap, wonen en vrije tijd. Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarkt gelden aanvullend de kerndoelen Voorbereiding Op Arbeid.

 

Leerwegen

Binnen het VSO van de Ambelt kunnen verschillende leerwegen gevolgd worden op het vmbo, havo en praktijkonderwijs. Lees meer...
De Ambelt heeft op locatie Hengeveld College in Zwolle ook Link-klassen. Dat zijn klassen binnen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) waar onderwijs wordt geboden aan leerlingen tussen 12 en 20 jaar in een periode dat ze behandeling ontvangen of nadat er problemen met de schoolgang zijn ontstaan. Lees meer in onze folder.

 

Stage

In het VSO is stage voor veel leerlingen een belangrijk onderdeel van het programma. Naast een oriëntatie in opleiding en beroep geldt natuurlijk dat de stage verschillende leerelementen moet bevatten en een bijdrage moet leveren aan het maatschappelijk functioneren. Dit heeft alles te maken met vergroting van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van iedere leerling. Lees meer...

 

Uitstroomprofielen

Binnen het voortgezet speciaal onderwijs wordt onderscheid gemaakt in drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding. Lees meer...

 

Talenten laten groeien. de Ambelt